The Art of B2B Sales Pitch

the-art-of-b2b-sales-pitch

Đối với bán hàng B2B, thành công phụ thuộc vào khả năng thuyết phục và bán sản phẩm hoặc dịch vụ cho các doanh nghiệp. Một sales pitch hiệu quả cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phải được tùy chỉnh cho từng khách hàng cụ thể, bám sát theo quy trình xác định các quyết định mua hàng, quan hệ kinh doanh và sự ảnh hưởng của các bên liên quan đến khách hàng. Vì vậy, để xây dựng Sales Pitch hiệu quả, các Sales cần phải có một chiến lược tổng quát.

Ebook “The Art of B2B Sales Pitch” sẽ đi sâu vào kiến thức tổng quát về chiến lược và kỹ thuật cần thiết để vượt trội khi pitching bán hàng B2B.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top